เมื่อบริษัทต้องการย้ายสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ไปอยู่ที่อื่น / แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาขา ต้องดำเนินการแจ้งอย่างไรบ้าง

แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงาน

1. กรณีเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด

หน่วยงานติดต่อ : ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดต้นทางที่สำนักงานใหญ่สังกัดอยู่

ประชุมผู้ถือหุ้น : ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามข้อบังคับบริษัท

ภายในระยะเวลา : ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม : 800 บาท (ไม่รวมหนังสือรับรองและค่ารับรองสำเนาเอกสาร)

ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท  มีค่าอากรแสตมป์ เพิ่มเติม 10 บาท กรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง 

ค่าปรับกรณียื่นแจ้งล่าช้า : ไม่มี

เอกสารประกอบ : บอจ1, คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด, บอจ4, หนังสือบริคณห์สนธิ, แผนที่สำนักงานแห่งใหม่, และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง  ใช้หนังสือมอบอำนาจ)

2. กรณีเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ภายในจังหวัด/แก้ไขเพิ่มเติมสาขา

หน่วยงานติดต่อ : ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดต้นทางที่สำนักงานใหญ่สังกัดอยู่

ประชุมผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ภายในระยะเวลา : ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม : 400 บาท (ไม่รวมหนังสือรับรองและค่ารับรองสำเนาเอกสาร)

ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท  มีค่าอากรแสตมป์ เพิ่มเติม 10 บาท กรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง 

ค่าปรับกรณียื่นแจ้งล่าช้า : ไม่มี

เอกสารประกอบ : บอจ1, คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด, บอจ4, แผนที่สำนักงานแห่งใหม่, และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง  ใช้หนังสือมอบอำนาจ)

สำหรับกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องย้ายแจ้งสถานประกอบที่กรมสรรพากรด้วย

1. แจ้งย้ายที่อยู่ออก

หน่วยงานติดต่อ : ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (ณ พื้นที่ต้นทางที่สำนักงานใหญ่สังกัดอยู่)

ภายในระยะเวลา : ก่อน เปิดสถานประกอบการใหม่อย่างน้อย 15 วัน

ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียม –ไม่มี- / ค่าอากรแสตมป์ 10 บาทกรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง  ติดในหนังสือมอบอำนาจ/ มีค่าปรับกรณียื่นล่าช้า

เอกสารประกอบ : ภพ09 4 ชุด, สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาภพ20, สำเนาภพ01 และ ภพ09 ล่าสุด, หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่, แผนที่สำนักงานแห่งใหม่, รูปถ่ายสำนักงานแห่งใหม่, สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการ, (กรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง  ใช้หนังสือมอบอำนาจ)

2. แจ้งย้ายที่อยู่เข้า

หน่วยงานติดต่อ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (ณ พื้นที่ปลายทางที่สำนักงานใหญ่นั้นจะย้ายไปอยู่)

ภายในระยะเวลา : ก่อน เปิดสถานประกอบการใหม่อย่างน้อย 15 วัน

ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียม –ไม่มี- / ค่าอากรแสตมป์ 10 บาทกรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง  ติดในหนังสือมอบอำนาจ/ มีค่าปรับกรณียื่นล่าช้า

เอกสารประกอบ : ภพ09 4 ชุด, สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน, ภพ20, สำเนาภพ01 และ ภพ09 ที่แจ้งย้ายออก, หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่, แผนที่สำนักงานแห่งใหม่, รูปถ่ายสำนักงานแห่งใหม่, สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการ, (กรณีกรรมการไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง  ใช้หนังสือมอบอำนาจ)